Hava Emisyon Ölçüm Analizleri

Emisyon ölçümleri, tesislerin faaliyetine bağlı olarak yakıt kullanımı veya üretim prosesi sebebiyle oluşan ve baca aracılığı ile atmosfere atılan kirletici konsantrasyonlarının bacadaki uygun noktalardan örneklenerek laboratuvarda veya yerinde analiz edilmesidir. Adı geçen kirletici emisyon kaynağı bulunan faaliyetlere gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve bağlı mevzuatların emirleri doğrultusunda belirlenen parametreler, uygun standart metotlar ve son teknoloji ürünü analiz cihazları kullanılarak analiz edilir. Ölçülen değerler firmaların kendi kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında veya ilgili çevre mevzuatları kapsamında değerlendirilerek gerekli hallerde uygun emisyon azaltıcı tedbirlerin alınması sağlanır.

Firmaların kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ölçümler, görülmek istenen spesifik parametreler kapsamında müşteri taleplerini tam olarak yerine getirecek şekilde raporlanırken, çevre İzni kapsamında gerçekleştirilen baca gazı – emisyon ölçümleri, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, denetim erkinin kabul kriterlerine uygun şekilde yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Emisyon ölçümlerini yapabilme şartlarını sağlayan ilk laboratuarlar arasında olan ASEM ÇEVRE LABORATUVARI, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Emisyon Ölçümü)  | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu)       

 • Partikül Madde Ölçümü / Toz Ölçümü
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümü
  Karbonmonoksit (CO)
  Oksijen (O2)
  Karbondioksit  (CO2)
  Kükürtdioksit (SO2)
  Azotoksitler (NO(NO/NO2))
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü
 • Yarı Uçucu Organik Bileşikler (sVOC) Ölçümü
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçüm
 • Hız, Nem,Sıcaklık, İslilik Ölçümü
 • Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
 • Ağır Metal Ölçümü
 • Hidrojen Klor (HCl) Ölçümü
 • Toplam Florür (HF) Ölçümü
 • Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü
 • Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü
 • Amonyak (NH₃) Ölçümü
 • Formaldehit (CHO) Ölçümü
 • Sülfürik Asit (H₂SO) Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Azotmonooksit, Azotdioksit ve Azotoksitlerin
 • Fosforik Asit (H3PO4) Ölçümü
 • Krom+6 Ölçümü
 • Metan (CH) Ölçümü
 • Silika Ölçümü (SiO₂)
 • Fosfin Ölçümü
 • Kalsiyumoksit (CaO) ve Magnezyumoksit Ölçümü (MgO)
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
 • PCDD/PCDF Örneklemesi
 • Halojen Ölçümü(HCl, HF, HBr, Cl2, Br2)
 • Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri